Oferta

Przeglądy szczelności instalacji gazowych Piła. Przeprowadzanie testowych badań skuteczności działania systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych firmy GAZEX.

1. Przeprowadzanie okresowych (raz w roku) przeglądów szczelności wewnętrznych instalacji gazowych.

Oferta jest skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych lub podobnych Podmiotów zarządzających większą ilością lokali i do Podmiotów Indywidualnych czyli Właścicieli pojedynczych lokali (np. restauracji).

– Zakres usług dla Wspólnot mieszkaniowych, Zarządców lokali mieszkaniowych/handlowych, Administracji lokali mieszkalnych/handlowych, wszelkich innych Podmiotów odpowiedzialnych za mieszkalna lub lokale, w których jest używany gaz przez Mieszkańców lub Najemców obejmuje: przegląd szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach/lokalach oraz przegląd szczelności urządzeń gazowych zamontowanych w tych mieszkaniach/lokalach, przegląd instalacji gazowej w częściach wspólnych (skrzynka zaworu/zasuwy głównej na elewacji budynku, poziomy w piwnicach, zawory na zasilaniu pionów, korki odwadniające na zakończeniach dolnych pionów, klatki schodowe, gdzie znajdują się zawory gazowe i gazomierze w podejściach do mieszkań). Kontrola może dotyczyć przeglądu instalacji gazowej i urządzeń gazowych zasilanych metanem (CH4) z miejskiej sieci gazowej jak i przeglądu instalacji i urządzeń gazowych zasilanych gazem z butli czyli zasilanych mieszaniną propanu i butanu (C3H8+C4H10). Rodzaj gazu używanego w lokalach nie zmienia nic w kwestii obowiązku przeprowadzenia okresowego przeglądu gazowego przez Zarządzającego obiektem. W czasie przeprowadzania przeglądu zwracamy szczególną uwagę na wentylacje, która powinna mieć możliwość swobodnego ciągłego działania ponieważ stanowi najważniejszy element bezpieczeństwa Użytkowników. Zwracanie szczególnej uwagi na kratki wentylacyjne, przewody spalinowe i kratki nawiewne jest jednym z najważniejszych zadań jakie wykonujemy w czasie naszej pracy ponieważ brak odpowiedniej wentylacji nawiewno-wywiewno-spalinowej może doprowadzić do tragedii ponieważ urządzenia gazowe potrafią (niestety) funkcjonować w środowisku z ograniczonym dostępem do tlenu w wyniku czego w czasie procesu spalania gazu dochodzi do wytworzenia się spalin, w których znajduje się tlenek węgla czyli czad (CO), który jest śmiertelnie niebezpieczny. Ponadto z każdego przeglądu gazowego sporządzamy “protokół rocznego przeglądu technicznego instalacji gazowej” wraz ze szczegółowym podsumowaniem kontroli gazowej i wnioskami oraz zaleceniami pokontrolnymi.

– Zakres usług dla Właścicieli indywidualnych (prywatnych) lokali mieszkaniowych, Właścicieli prywatnych domów, Właścicieli budynków, w których jest zainstalowana instalacja gazowa, Właścicieli Firm (np. restauracji) obejmuje: przegląd instalacji gazowej w całym budynku i urządzeń gazowych zainstalowanych pod danym adresem zgodny ze zleceniem Zamawiającego. W czasie przeprowadzania przeglądu zwracamy szczególną uwagę na wentylacje, która powinna mieć możliwość swobodnego ciągłego działania ponieważ stanowi najważniejszy element bezpieczeństwa Użytkowników. Zwracanie szczególnej uwagi na kratki wentylacyjne, przewody spalinowe i kratki nawiewne jest jednym z najważniejszych zadań jakie wykonujemy w czasie naszej pracy ponieważ brak odpowiedniej wentylacji nawiewno-wywiewno-spalinowej może doprowadzić do tragedii ponieważ urządzenia gazowe potrafią (niestety) funkcjonować w środowisku z ograniczonym dostępem do tlenu w wyniku czego w czasie procesu spalania gazu dochodzi do wytworzenia się spalin, w których znajduje się tlenek węgla czyli czad (CO), który jest śmiertelnie niebezpieczny. Ponadto z każdego przeglądu gazowego sporządzamy “protokół rocznego przeglądu technicznego instalacji gazowej” wraz ze szczegółowym podsumowaniem kontroli gazowej i wnioskami oraz zaleceniami pokontrolnymi.

2. Przeprowadzanie przeglądów gazowych w restauracjach, hotelach i innych miejscach, w których są świadczone usługi dla ludności.

Duża część naszej pracy to świadczenie usług przeglądów gazowych dla firm z branży HoReCa czyli z sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego. W regionie Północnej Wielkopolski regularnie przeprowadzamy przeglądy instalacji gazowych w bardzo wielu restauracjach i hotelach. Obowiązkiem każdego Właściciela restauracji jest posiadanie aktualnego badania szczelności instalacji i urządzeń gazowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków bez względu na rodzaj gazu jaki jest do tego wykorzystywany. Innymi słowy jeżeli restauracja czy bar wykorzystują do przygotowywania posiłków gaz z butli to także mają obowiązek przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej. W wielu przypadkach inicjatorem przeglądu instalacji gazowej w restauracji czy hotelu jest Firma Ubezpieczeniowa, która wymaga w celu zawarcia Polisy Ubezpieczeniowej przedstawienia aktualnego zaświadczenia o przeprowadzonym przeglądzie gazowym. Znamy wiele przypadków, w których Właściciel obiektu (restauracja, hotel, firma) nie posiadał aktualnego przeglądu instalacji gazowej i niestety w tym obiekcie doszło np. do pożaru. Potem gdy dany Właściciel chciał skorzystać z Polisy Ubezpieczeniowej Swojej spalonej nieruchomości dochodziło do bardzo niemiłych dla Niego sytuacji gdy Firma Ubezpieczeniowa odmawiała wypłaty odszkodowania ze względu na rażące zaniedbanie spowodowane brakiem aktualnego badania instalacji gazowej. Nie chcemy Państwa zachęcać przez straszenie do skorzystania z naszych usług, ale po prostu warto mieć aktualny przegląd instalacji gazowej w Swojej restauracji czy Swoim hotelu. Przegląd instalacji gazowej w restauracji skutkuje wejściem w posiadanie wiedzy o aktualnym stanie instalacji gazowej oraz wejściem w posiadanie protokołu z przeglądu, który dopuszcza jeżeli jest wszystko dobrze instalacje i urządzenia do dalszej eksploatacji na okres kolejnego roku. Koszt przeglądu instalacji gazowej w restauracji jest zależny od wielkości restauracji pod względem ilości zainstalowanych urządzeń gazowych, ale często jest porównywalny z kosztem przeglądu samochodu. Państwo sami zatem niech zdecydują czy warto zrobić przegląd instalacji gazowej w restauracji czy hotelu.

3.  Przeprowadzanie testowych badań skuteczności działania systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych firmy GAZEX. 

Jesteśmy certyfikowanym partnerem Firmy GAZEX świadczącym usługi testowania skuteczności działania systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych GAZEX oraz certyfikowanym partnerem serwisowym firmy GAZEX. Usługi kontroli i serwisu systemów GAZEX świadczymy na terenie całego kraju.

Co to jest system zabezpieczeń przeciwwybuchowych GAZEX?

System zabezpieczeń przeciwwybuchowych GAZEX jest to złożony elektroniczny układ wielu urządzeń, w skład którego wchodzą (detektory gazowe, moduł sterujący, moduły alarmowe, zawór odcinający) mający na celu wykrycie gazu w atmosferze obiektu i zagrożenia jakie to za sobą niesie i natychmiastowe poinformowanie o tym osoby będące w obiekcie sygnalizacją optyczną (czerwone migające światło na urządzeniu alarmowym) gdy stwierdzony wyciek gazu jest na poziomie 10% DGW, lub zasygnalizowanie wykrycia gazu w atmosferze obiektu poprzez wydawanie przez urządzenie alarmowe sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz przez natychmiastowe zamknięcie dopływu gazu do obiektu przez sygnał wysłany do zaworu odcinającego, gdy nieszczelność na detektorze przekroczy 30% DGW. Taka procedura ochrony budynku przed wybuchem nazywa się “dwuprogowym systemem detekcji gazu” i ma na celu uwiarygodnienie działania systemu i zabezpieczeniem przed fałszywymi alarmami, które mogą być spowodowane przez wiele niekontrolowanych zdarzeń.

Jak działa system zabezpieczeń GAZEX?

Istotą działania systemu zabezpieczeń przeciwwybuchowych GAZEX jest odcięcie dopływu gazu do obiektu w momencie wykrycia jego stężenia na poziomie 30% DGW w pomieszczeniu, w którym system jest zainstalowany. System detekcji gazów działa dwuprogowo. Jeżeli któryś z zainstalowanych detektorów wykryje stężenie metanu (CH4) na poziomie 10% DGW w powietrzu wokół siebie wyśle sygnał o tym do modułu sterującego, który wyśle sygnał do urządzenia alarmowego, które zasygnalizuje taką sytuację tylko sygnalizacją optyczną (świetlną). Jest to pierwszy próg alarmowania o możliwym wystąpieniu awarii i wycieku gazu do pomieszczenia. Jeżeli sytuacja będzie się dalej niekorzystnie rozwijała czyli stężenie gazu będzie rosło wtedy na poziomie 30% DGW system wejdzie w drugi próg działania i moduł sterujący działający dwukierunkowo, wyśle sygnał do modułu alarmowego, który w dwojaki sposób zasygnalizuje sytuację awaryjną (dźwiękowo i świetlnie), dodatkowo moduł sterujący wyśle sygnał do zaworu odcinającego, który natychmiastowo odetnie dopływ gazu do obiektu. Taka metodologia działania ma swoje uzasadnienie ponieważ pozwala wyeliminować fałszywe alarmy spowodowane rożnymi anomaliami jakie mogą wystąpić w atmosferze obiektu po przez śladowy ruch różnych innych gazów.

Jak przeprowadzamy kontrole skuteczności działania systemu zabezpieczeniowego GAZEX?

Przeprowadzenie kontroli działania systemu zabezpieczającego GAZEX polega na podaniu gazowej mieszaniny testowej do przestrzeni, w której jest zainstalowany detektor pomiarowy. Zestaw testowy zawiera nasadkę testową, którą nakładamy na bryzgoszczelną obudowę detektora i wpuszczamy tam gaz testowy, który zawiera metan w stężeniu 2,2% objętości, zmieszany z powietrzem syntetycznym, co stanowi 50% DGW (dolnej granicy wybuchowości). Nasadka testowa tworzy zamkniętą przestrzeń wokół detektora, która po wpuszczeniu do niej gazowej mieszaniny testowej (CH4 + powietrze syntetyczne) imituje działanie w momencie realnego zagrożenia. Jeżeli system zadziałał to moduł alarmowy zasygnalizuje sygnalizacją świetlną przekroczenie pierwszego progu alarmowego przy wykrytym wycieku gazu na poziomie 10% DGW. Próbę przeprowadzamy dalej, aż do momentu gdy dojdziemy do drugiego progu alarmowego na poziomie 30% DGW. Wtedy moduł alarmowy wydaje sygnał dźwiękowy i świetlny, a moduł sterujący pracą zaworu odcinającego zamyka gaz doprowadzany do obiektu. Jeżeli próba testowa zakończyła się sukcesem czyli wszystkie systemy zadziałały tak jak powinny na określonych progach alarmowych to przyjmujemy, że ten detektor działa dobrze i nic nie zakłóca jego pracy ani nic nie wypacza wyników testu kontroli działania instalacji wykrywającej stężenie gazu (CH4) w obiekcie na tym punkcie pomiarowym. Jeżeli jednak test skuteczności działania detektora gazowego nie zakończył się sukcesem, powtarzamy całą próbę bez bryzgoszczelnej obudowy detektora, ponieważ ona w wyniku różnych niekorzystnych zdarzeń mogła ulec uszkodzeniu po przez zatkanie spowodowane  np. przez pajęczyny, które się pojawiły wokół detektora, albo przez rożnego rodzaju np. prace remontowe przez, które na obudowę mogła się dostać np. farba malarska po pracach malarskich. Powtórna próba bez bryzgoszczelnej obudowy w większości przypadków kończy się pozytywną inicjacją działania dwuprogowego systemu zabezpieczającego GAZEX. W takim przypadku gdy system prawidłowo zadziałał dopiero po ściągnięciu bryzgoszczelnej obudowy detektora, traktujemy obudowę jako uszkodzoną i próbujemy ją wyczyścić lub wymieniamy ją na nową. Ta procedura wiąże się z obowiązkiem wykonania trzeciej próby skuteczności działania systemu wykrywania zagrożenia przeciwwybuchowego czyli próby po wyczyszczeniu i naprawie bryzgoszczelnej obudowy. Jeżeli jednak druga próba czyli próba wykonana bez bryzgoszczelnej obudowy detektora nie przyniosła sukcesu wtedy zaczynamy szukać innych przyczyn przez które system ostrzegania przed wyciekiem gazu i odcinania gazu nie zadziałał. W większości przypadków w takim momencie należy wymienić sensor detektora. Oczywiście po wymianie sensora detektora całą dwustopniową kontrole skuteczności działania systemu GAZEX powtarzamy. Opisana powyżej procedura tyczy się jednego punktu pomiarowego, w którym zamontowano detektor gazowy do wykrywania zagrożeń przeciwwybuchowych. Opisaną powyżej procedure należy wykonać tak samo dla wszystkich innych punktów pomiarowych zainstalowanych na obiekcie.